català - castellano
 
     
   
   
   
   
   
     
  Els serveis que l’estudi Mj-60 arquitectura i Consarq Vallès, li poden oferir són els següents:
 
ARQUITECTURA I DIRECCIÓ D’OBRA
OBRA NOVA:
- Habitatge unifamiliar
- Edificis plurifamiliars
- Habitatge de protecció
- Naus industrials
- Locals comercials
- Edificis de serveis
- Edificis singulars
- Enderrocs
- Legalitzacions d’obra

REFORMA I REHABILITACIÓ:
- Reformes interiors
- Reformes integrals
- Reformes de façanes
- Rehabilitació i restauració d’edificis

ENGINYERIA
- Projectes globals d'instal·lacions i legalitzacions
- Projectes elèctrics, de gas, calefacció i fontaneria
- Projectes de telecomunicacions
- Projectes d'energia solar
- Projectes de qualitat d’aire interior
- Projectes d’activitats
- Càlcul d’estructures

OBRA
- Direcció d’obra
- Direcció d’execució d’obra
- Estudis de seguretat
- Coordinador de seguretat i salut
- Control de qualitat
- Aprovació de plans de seguretat
 
INTERIORISME
- Disseny interior i mobiliari habitatges
- Disseny de locals
- Disseny d'oficines

URBANISME
- Estudis urbanístics de terrenys
- Estudis de detall
- Plans parcials
- Modificacions puntuals
- Tramitacions urbanístiques
- Projectes de segregació i parcel·lació
- Projectes de divisió horitzontal

GESTIONS I TRÀMITS
- Gestions de llicències ajuntaments
- Gestions a organismes oficials
- Cèdules d'habitabilitat 1ra i 2na ocupació
- Final d’obra
- Primera ocupació ajuntaments
- Alta de declaració cadastral

ALTRES
- Declaracions d’obra nova
- Informes
- Certificats
- Taxacions
- Dictàmens
- Estudis econòmics
- Aixecament de plànols
- Aixecaments topogràfics
- Estudis Geotècnics
- Perspectives 3D
- Amidaments i Pressupostos
- Llibre de l’edifici

PROJECT & CONSTRUCTION MANAGEMENT
- Gestió integral i control econòmic de projectes i obres